Idrettskurs

Idrettskretsene setter opp mange kurs som omhandler f.eks. klubbdrift og ledelse. Dersom klubben ønsker å bestille et av disse kursene, må dere kontakte egen idrettskrets.

Påmelding til kursene gjøres på minidrett.no
Gå inn på: https://ekurs.nif.no/

Noen eksempler på kurs som idrettskretsene arrangerer:

IDRETTENS RAMMEBETINGELSER
Varighet: 4 timer

Temaer i kurset:
Idrettslagets indre liv: Hvordan organiserer vi oss.
Organisering av norsk idrett: Roller, kompetanse og arbeidsdeling
Økonomi: Spillemidler, fordeling, tilskuddsordninger, pengestrømmer, søknadsprosedyrer, lokale muligheter.
Optimal ressursutnyttelse
Idrettspolitikk, idrettens samfunnsregnskap
Anlegg: Planlegging, prioritering og bygging
Idrettsrådets ansvar og oppgaver.


KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS
Varighet: 4 timer – Link

Her får du en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb.

Kurset “Klubbens styrearbeid i praksis” har mange svar.
Kurset er delt i 3 ulike deler:
Ansvarsoppgaven – Hvilket formelt ansvar har styret og hva kan gjøres for å ivareta ansvaret?
Strategioppgaven – Hvordan sikre en god fremtid for klubben?
Ressursoppgaven – organisering og samspill med de ressursene som finnes i klubben.

Målgruppe
Alle tillitsvalgte i klubben
Lover, regler og retningslinjer


LOVER; REGLER OG RETNINGSLINJER
Varighet: 4 timer

Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.

Deltakere vil lære mer om:
Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene.
Lovarbeid: Generelt og fra § til §
Intern organisering og organisasjonsplan
Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme.
Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem.
Valgkomitéarbeid
Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbestemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.).

Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte.


MØTELEDELSE
Varighet: 4 timer

Deltakere vil bli bevisste på følgende emner i forbindelse med  systematisk og effektivt møtearbeide:

Idrettens ulike møtetyper: Ting, årsmøter, gruppemøter.
Ledelse av de ulike fasene i et møte.
Dialogferdigheter i gjennomføring av møter.
Grep for å styre dialoger og holde fokus i møter.
Saksliste og referater.


ØKONOMISTYRING OG REGNSKAP
Varighet: 12 timer

Dette vil du lære mer om i kurset:

Budsjett
Moms: Refusjonsordninger for idretten
Lønn, honorar, godtgjørelse
Fond til idrettsutøvere og pengepremier
Gaver til idrettslag med skattefradrag for giver
Lotteri og polititillatelser
Minimumskrav til regnskapsprogram
Økonomi i prosjekter
Rutiner og kontrolltiltak
Ressursbank for økonomistyring i idrettslag
Økonomisk “vær varsom plakat”
Regnskap med balanselære, kontosystemet og kontoplan


ANLEGG GENERELT
Varighet: 4 timer

Temaer i kurset:
Definisjon på ulike typer anlegg
Aktører og roller
Satsning på bevaring av anlegg
Anlegg som grunnlag for aktivitet
Idrettslaget bygger anlegg
Søknad om spillemidler
Finansiering