Verdien av å være en del av idrettens fellesskap

“Norsk idrett” refererer til det brede spekteret av idrettsaktiviteter og organisasjoner som opererer innenfor Norge. Norsk idrett omfatter alt fra lokale idrettslag og foreninger til nasjonale særforbund som Norges Cykleforbund, samt Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF).

Norges Idrettsforbund (NIF) er den overordnede organisasjonen for idretten i Norge. Den representerer over 2 millioner medlemmer fordelt på mer enn 11 000 idrettslag. NIF er ansvarlig for å koordinere og støtte idrettsaktiviteter på tvers av landet, samt forvalte og organisere Norge sin deltakelse i internasjonale idrettsarrangementer som OL og Paralympics.

Norges Cykleforbund (NCF) er organisert under NIF og er ansvarlig for å organisere og fremme sykkelsporten i Norge. NCF er organisert med 7 ulike regioner i Norge og består av 380 klubber.

Klubbene gjør en enormt stor og viktig jobb for norsk sykkelsport. Det er der jobben gjøres i det daglige. Ledere, trenere og ildsjeler legger til rette for å skape lokal aktivitet og sykkelglede. På den måten skaper klubbaktiviteten en inkludering i felleskapet på tvers av nivåer og grener. En klubb eller fleridrettslag under NCF vil også være underlagt NIF sine regler og verdier. Å få ta del i de offentlige godene som idretten tilbyr, betyr også at man må myndiggjøres til å ta sin del av ansvaret og forholde seg til vedtatte regler, jf. NIFs lov § 1 -1 (3) og § 10-1 (2). I sykling vil man også være underlagt UCI, det internasjonale sykkelforbundet sine regler.

En klubb har tilgang på en rekke fordeler med å være en del av idretten. NIF og NCF tilbyr kurs og utdanning for å ivareta kompetanse ut i klubbene. Klubben vil også kunne få økonomisk og rådgivende støtte til ulike prosjekter og arrangementer. Klubbene vil få muligheten til å få momskompensasjon. Det er en ordning hvor idrettslag og frivillige organisasjoner kan søke om å få refundert en del av momsen de har betalt på varer og tjenester de har kjøpt i løpet av året. Ordningen administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet og idrettslaget være registrert i Frivillighetsregisteret og ha drevet frivillig virksomhet som omfatter idrettsaktivitet i det aktuelle året. De vil også ha muligheten til å motta spillemidler, samt utstyrsmidler til å dekke innkjøp.

Sykkelritt som blir arrangert innenfor NCF sin terminliste vil ha gyldig deltakerforsikring (gjelder både engangs og helårsforsikring som dekker både ulykke og ansvar) og vaktforsikring (dekker løype- og stasjonære vakter, samt mobile vakter). Arrangør-ansvar forsikringen som gjelder skade på 3.part for både materiell og person, vil også være gyldig.

I lys av flere saker som har vært diskutert i det siste, ønsker vi å løfte NCF sitt standpunkt om å etablere en nulltoleranse for at medlemsklubber bevisst arrangerer ritt utenfor NCF sin terminliste og idrettens regelverk. Ved å melde rittene inn i terminlisten vil også NCF ha muligheten til å bistå arrangørene ved behov.

For å sikre de frivillige og demokratiske prosessene som den norske idrettsmodellen er tuftet på, vil NCF nå vurdere sanksjoner mot medlemsklubber som bryter idrettens regelverk ved å arrangere eller avtaler å arrangere ritt utenfor NCFs regelverk. Her kan det komme direkte sanksjoner fra NCF ved at det ikke tildeles økonomisk støtte til ritt og prosjektmidler, samt andre fordeler man har ved å være en del av idretten. Det vil også bli satt i gang et arbeid opp mot NIF sitt sanksjonsregelverk og hvilke forføyninger og sanksjoner som kan være i tråd med eventuelle brudd på NCF og NIF sitt regelverk, jf. vedlagt brev fra NIF og Tord Jordet.

NCF anser seg pliktige til å informere om at for ritt som arrangeres utenfor NCF sin terminliste vil følgende ikke være gyldig:

  • Deltakerforsikring for de som har helårslisens (dekker både ulykke og ansvar)
  • Vaktforsikring (dekker løype- og stasjonære vakter, samt mobile vakter)
  • Arrangør-ansvar forsikring (3.part forsikring for materiell og person).

NCF er pliktet til å gå ut med informasjon til alle som har helårslisens om at den ikke er gyldig i ritt som ikke er i NCF sin terminliste. Ryttere med helårslisens risikerer å bli idømt utestengelse ved deltakelse i ritt som ikke står på den nasjonale terminlisten, ref. UCI General Regulations § 1, som NCF er pålagt å følge. NCF ønsker å skåne deltakere og aktivitet så langt det lar seg gjøres, men som nevnt, kan ikke NCF tolerere at det bevisst blir arrangert ritt utenfor NCF sin terminliste.

Ytterlige konsekvenser ved å arrangere ritt som ikke befinner seg i NCF sin terminliste vil medføre en svært stor økonomisk risiko med tanke på eventuelle ulykker og erstatningskrav.

NCF ønsker å fremme norsk sykkelsport gjennom å være en serviceorganisasjon som tilbyr den hjelp og støtte klubbene trenger for å skape aktiviteter gjennom trening og ritt. Ressursene som sitter i administrasjonen og i ulike verv, skal være til gode for alle som forholder seg til vedtatte regelverk.

Med ønske om mest mulig sykkelglede,

Heidi Stenbock-Haakestad

President i Norges Cykleforbund

 

Se link til NIF sitt brev til Sogn CK