Samordnet rapportering for 2021

(Hentet fra NIF med særidrettslig tilpassing).

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet innen 30. april 2021. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Hva skal rapporteres?

  1. Medlemstall og aktivitetstall.
  2. Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

Start rapportering

Medlemstall:
Medlemmer som per 31.12.20 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det er også mulig å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer (aktivitetstall fordelt på sykkelgrenene):
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.
Det er da viktig å merke seg at et medlem kan delta i flere grener (f.eks. landevei, sykkelcross og bane) – medlemmet skal da registreres i hver enkelt gren, ved dette eksempelet er ett og samme betalende medlem aktiv i 3 grener = 3 i aktivitetstall.

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, gruppeledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer.

Momskompensasjon:

Se NIFs nettsider for veiledning til søknaden

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig:
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig

Kontakt NIF Digital Support om dere har spørsmål?