Østmarka må åpnes mer for idrett – ikke lukkes

I en situasjon der Oslo og omliggende kommuner er i ferd med å pådra seg et gigantisk folkehelseproblem, er det tragisk at noen ser ut til å lykkes med å sette sterke begrensninger for bruk av Østmarka til idrett. Det vil spesielt ramme ungene på Oslo Øst.

Dersom forslaget om nasjonalpark i Østmarka blir presset gjennom – til tross for store protester fra mange brukergrupper – vil det gi alvorlige begrensinger, stor usikkerhet og mye byråkrati for de som ønsker å bidra til å holde befolkningen rundt Østmarka i fysisk aktivitet. Det gjelder spesielt «organisert aktivitet», som idrettslagene har ansvaret for.

Det skjer samtidig som idretten på Oslo Øst sliter med å opprettholde aktiviteten blant barn og unge. Årsaken er sammensatt, men dårligere økonomi blant familier er en viktig grunn. Økte utgifter til drift av anlegg en annen.

Samtidig ligger Østmarka der – gratis for alle brukerne. Markene i Oslo er det byens største idrettsarena. Oslo kommune bør komme med krafttak for å få flere til å drive idrett der. Det vil ikke hjelpe for idrettslag som driver fotball, eller andre arenaidretter. Her må det komme andre tiltak. Men markene kan gi tilbud om god og billig idrettsaktivitet for mange barn og ungdom.

Det første tiltaket bør bankes på neste møte i Byrådet: Det kan fjerne forbudet mot å etablere enkle idrettsanlegg i markas randsoner. Det meningsløse forbudet gjør at unger må stå på ventelister for å drive idrettsaktivitet.  Det har ikke byen og ungene på Oslo Øst råd til nå.

Det neste er at Oslo kommune må si nei til at det etableres en nasjonalpark i Østmarka. Den vil kunne få dramatiske konsekvenser for folkehelse og livsvilkår i hundrevis av år fremover.  Det er tragisk at noen jobber for en nasjonalpark som vil begrense muligheten for positiv aktivitet som idrett i Østmarka.  Blant denne positive aktiviteten er organisert sykling for barn og ungdom. Det er et billig lavterskeltilbud, og krever ingen store investeringer. Til gjengjeld gir aktiviteten idrettsglede og opplæring i å bli glad i marka.

Som beboer i bydel Østensjø og daglig leder i sykkelklubben IF Frøy, er jeg spesielt opptatt av ungene på Oslo Øst. De vil lide av begrensinger i bruk av Østmarka – i mange generasjoner. Vi snakker ikke bare om de som er barn i 2023, men deres barn, barnebarn og oldebarn.

At de negative konsekvensene for folkehelse og livskvalitet ikke er utredet seriøst, gjør situasjonen enda mer alvorlig. Nasjonalpark i Østmarka er en romantisk drøm som skal presses gjennom uten at konsekvensene er vurdert grundig. Ingen ansvarlig politiker kan si ja til dette uten å sette seg grundig inn i hva dette betyr for ungene som bruker marka nå, og deres etterkommere i utallige generasjoner. Like betenkelig er at Oslo kommune ikke har informert sine innbyggere om konsekvensene av et av de største inngrepene i deres dagligliv i moderne tid.

Nasjonalparken i Østmarka bør aldri bli en realitet. Naturverdiene i marka kan og må vernes uten dette alvorlige inngrepet.

Jørn Michalsen,
daglig leder
IF Frøy

Foto: Tobias Strøm

 

Publisert 26.01.2023